BG16RFOP002-2.089

 

                                                                                                                                                                                         

Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Предоставяне на оперативен капитал за български малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г. за справяне с последиците от пандемията COVID-19 по оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  Административен договор № BG16RFOP002-2.089-6106-С01 от 17.08.2021г.

 

Бенефициент:  „ БИС“ ООД

 

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв. 

европейско и  0,00 лв. национално съфинансиране.

 

Начало:  17. 08. 2021г.

Край:       17.11.2021г. 

 


BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП"

 

                                                                                                                                                                                         

 „БИС” ООД сключи Договор за безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер BG16RFOP002-2.001- 0973- C01 с Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП", процедура за подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП". Наименованието на проекта е "Модернизация, преструктуриране и повишаване на производствения капацитет на "БИС" ООД с цел подобряване на качеството, разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови пазари в сферата на професионално кухненско оборудване" с място на изпълнение в град Бургас. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 1 023 200 /словом: един милион и двадесет и три хиляди и двеста/ лева, от които безвъзмездна финансова помощ с интензитет 70% в размер на 716 240 /седемстотин и шестнадесет хиляди и двеста и четиридесет/ лева и съфинансиране със средства, осигурени от «БИС» ООД в размер на   306 960 /триста и шест хиляди и деветстотин и шестдесет/ лева. Продължителността на проекта е 12 /дванадесет/ месеца. Проектът предвижда закупуване на нови машини и оборудване:

1. CNC Хидравлична абкант преса - 1 брой

2. Комбинирана пресножица за гилотинно рязане - 1 брой

3. Автоматична лазерна портална машина със CNC управление - 1 брой

4. Апарат за  електросъпротивително   челно      заваряване  - 1 брой

5. Ръчни клещи за електросъпротивително заваряване - 2 броя

и тяхното въвеждане в експлоатация чрез изграждане на комбинирана производствена линия с вече съществуващите машини. Мястото на изпълнение на проекта е нова сграда с устойчив дизайн, която фирма "БИС" ООД изгражда със собствени средства върху собствен терен.

Общата цел на проекта е повишаване на производствения капацитет и на експортния потенциал  на "БИС" ООД, постигане на устойчив икономически и екологичен ефект чрез инвестиция в нови високотехнологични машини и оборудване.

 

Специфични цели са:

  1. С въвеждане в експлоатация на новите високотехнологични машини, "БИС" ООД ще е в състояние да пусне в производство нови продукти, които до момента поради техническите ограничения на съществуващото оборудване не може да произвежда или ако е възможно тяхното производство, качеството на продукта няма да е на нужното ниво, за да се конкурира с подобни продукти, произвеждани от водещите производители в света.
  2. Предвиденото в проекта оборудване ще повиши значително производствения капацитет на фирмата до степен достатъчна, за да удовлетворява пазарните обеми на търсене на националния пазар, както и за увеличаване на нейния експортен потенциал, тъй като наличните машини към момента се натоварват над 90%.
  3. Намаляване себестойността на произвежданата продукция чрез оптимизиране на производствения процес (минимален отпадък при разкроя, по-кратко време за изпълнение на технологичните операции при заваряването, разкроя и огъването).
  4. Постигане на по-добри и здравословни условия на труд (по-нисък шум (при автоматичната лазерна портална машина), по-чиста среда (заваръчните процеси (по-малко шлайфане след заварянето)).
  5. По-екологично чисто производство (по-малко отпадък при разкроя, по-малко шлайфане, по-ниски нива на шум, по-ниска енергоемкост на процесите.
  6. Разкриване на нови работни места за различни категории, персонал в производството (за квалифициран-по обслужването на новата техника и за ниско квалифициран-по подготовката и експедицията на готовата продукция).

 

Целите на проекта съответстват на целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП, която е цел на настоящата процедура. Като резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване на пазарното присъствие на компанията  - чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, повишаване на производствения капацитет, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност. Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за постигане на ред други цели и приоритети на страната – постигането на целите на Националната програма за развитиe " България 2020 " за повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност в контекста на Стратегията на Общността  - "Европа 2020".


 

Документация

за провеждане на открита процедура за избор на изпълнители с публична покана, с предмет: „Доставка и монтаж на технологично оборудване по проект "Модернизация, преструктуриране и повишаване на производствения капацитет на "БИС" ООД с цел подобряване на качеството, разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови пазари в сферата на професионално кухненско оборудване" по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на машини за обработка на листов материал”

Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на електросъпротивителни заваръчни машини

Откритата процедура се провежда във връзка с изпълнание на Договор за безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер BG16RFOP002-2.001-0973-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, по Приоритетна ос 2: "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 "Капацитет за растеж на МСП", процедура за подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП". Наименованието на проекта е "Модернизация, преструктуриране и повишаване на производствения капацитет на "БИС" ООД с цел подобряване на качеството, разширяване на продуктовата гама и навлизане на нови пазари в сферата на професионално кухненско оборудване" с място на изпълнение в град Бургас. Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 17:00 ч. на 20.05.2016 г.

3939_prilojenie_37_declaracia_zusesif_repaired_4
Dogovor - proekt
Metodika obosobena poz.1
Metodika obosobena poz.2
Prilojenie 3.2_Publichna pokana
Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti
Prilojenie 3.4.1_Oferta obosobena poz.1
Prilojenie 3.4.2_Oferta obosobena poz.2
Prilojenie 4 Spisak dostavki
Prilojenie cherteji obosobena poz. 1
Prilojenie cherteji obosobena poz. 2